Ser­vicii Alisca Vending

imprimează această pag­ină
Share

Insta­lare gratuită

Insta­larea auto­matelor în firma /​insti­tuţia Dvs. este cea mai uşoară metodă, care vă aduce ben­eficii oferite de acest ser­vi­ciu fără:

  • să investiţi în echipa­mente vending
  • să acu­mu­laţi cunoşti­inte spe­ciale legate de întreţinerea şi funcţionarea aparatelor
  • să vă pre­ocu­paţi de achiz­iţionarea şi depoz­itarea produselor
  • să cunoaşteţi şi apli­caţi condiţi­ile de igienă şi regle­men­tările legale privind pro­dusele de ali­men­taţie publică

Insta­larea auto­matelor creează posi­bil­i­tatea de a fi la un nivel înalt privind con­for­tul biroului, depoz­i­t­u­lui, firmei, insti­tuţiei Dvs.

În cazul în care optaţi să colab­o­raţi cu noi, colegii noştrii vă vor con­tacta pen­tru a sta­bili tipul automat­u­lui, pro­dusele şi preţurile, mai apoi să vă livrăm automatul în locaţi­ile selec­tate de Dvs.

Colegii noştrii bine instru­iţi , cu mulţi ani de expe­rienţă , vor asigura aprovizionarea, întreţinerea, curăţarea, într-​un cuvânt funcţionarea auto­matelor con­form sis­temu­lui de regle­mentare HACCP.

Vânzare

Soci­etatea noas­tră vă oferă spre vân­zare auto­mate noi şi recondiţion­ate, de la auto­matele cu autonomie mică pen­tru birouri pînă la auto­matele cele mai sofisticate.

În cazul cumpărării unui automat vă puteţi baza pe ser­vici­ile oferite de firma noastră:

  • vă oferim un preţ atrac­tiv pen­tru toată gama de auto­mate com­er­cial­izate şi dis­tribuite de noi
  • vă livrăm gra­tuit auto­matele, le punem în funcţi­une şi vă instruim
  • vă oferim 12 luni garanţie . Pe perioada garanţiei vă asig­urăm service-​ul şi piesele de schimb.
  • vă asig­urăm service-​ul şi după perioada de expi­rare a garanţiei.
  • clienţii noştrii pot cumpăra toate ingre­di­en­tele la preţ convenabil.

Alisca Vend­ing SRL se obligă con­form HG 448 din 2005 privind deşeurile de echipa­mente elec­trice şi elec­tron­ice, art. 5, alin­ea­tul (6) să preia la cer­erea expresă a cumpără­toru­lui echipa­mentele elec­trice şi elec­tron­ice vân­dute, cu titlu gra­tuit, pen­tru ai asigura reci­clarea. Pre­lu­area aces­tora este condiţion­ată de încadrarea aces­tor bunuri în cat­e­go­ria deşeurilor de echipa­mente elec­trice şi elec­tron­ice (DEEE) condiţii sta­bilite în hotărârea sus­n­u­mită art. 3, alin­ea­tul b).

© Copy­right alis​cav​end​ing​.ro, 2013. Min­den jog fen­ntartva. Web­de­sign: www​.voidart​.ro

home | con­tact