imprimează această pag­ină
Share

Istoric

Alisca Vend­ing SRL face parte dintr-​un grup inter­naţional ale cărui începu­turi în oper­area vend­ing se situează la începutul anilor ‘90 în Ungaria. Fil­iala din Româ­nia a fost infi­inţată în anul 2002 în Sfântu Ghe­o­rghe şi a devenit în scurt timp cel mai put­er­nic oper­a­tor vend­ing din regiune. Curând a urmat deschiderea punc­tu­lui de lucru din Sibiu, care s-​a bucu­rat de ace­laşi succes.

Misiune

Prin­ci­palul nos­tru obiec­tiv este să oferim clienţilor noştri cea mai bună cal­i­tate şi cel mai efi­cient ser­vice, sat­is­facţie totală în fiecare pauză de cafea.

Echipa

Un număr de 21 tineri pro­fe­sion­işti stau întot­deauna la dis­poz­iţia clienţilor noştri.


Tehni­cieni de înaltă clasă asig­ură buna funcţionare a tuturor auto­matelor noas­tre, fapt ce se reflectă în cal­i­tatea bău­turilor calde pe care oricine le poate obţine.


Dacă aveţi între­bări, per­son­alul nos­tru cu mulţi ani de expe­rienţă în dome­niul vend­ing vă stă la dispoziţie.

© Copy­right alis​cav​end​ing​.ro, 2013. Min­den jog fen­ntartva. Web­de­sign: www​.voidart​.ro

home | con­tact